Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
Osteomedis –Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Nr. Księgi 000000190226
Tekst jednolity z dnia 27.02.2017

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełnia wymogi określone w art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym Osteomedis- Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zwanym dalej- „Podmiotem”.
 2. Podmiot działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
   (Dz. U. nr 112, poz. 654 z póż. zm.);
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   ( tj Dz. U. z 2012roku, poz. 159 z późn. zm)
  • Powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • Regulaminu wewnętrznego z dnia 27.02.2017
 3. Regulamin obowiązuje:
  • wszystkie osoby zatrudnione przez podmiot niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia
  • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§2

Podmiot prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie- Osteomedis- Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

§3

Podmiot udziela świadczeń w pomieszczeniach przedsiębiorstwa przy ulicy Kazimierza .Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa, klatka 3, piętro I

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania podmiotu

§4

 1. Celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania jak również działania mające na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Cele i zadania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług.
 3. Świadczenia mogą być udzielane pacjentom bezpłatnie w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z innymi instytucjami, osobami prawnym i pracodawcami, na rzecz osób uprawnionych do tych świadczeń.
 4. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w punkcie. 3 niniejszego paragrafu, świadczenia mogą być udzielane odpłatnie. Przed udzielaniem w/w świadczeń pacjent zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielonymi mu świadczeniami zdrowotnymi. Cennik odpłatnych świadczeń stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

§5

 1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakresie:
  • Rehabilitacji leczniczej:
   • prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej,
   • przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
   • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,
   • prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,
  • Profilaktyki i promocji zdrowia

§6

 1. Cele i zadania o których mowa w § 4-5 będą wykonywane przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Pomieszczenia oraz wyposażenie przedsiębiorstwa w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach
 4. Aparatura i sprzęt medyczny przedsiębiorstwa są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie zobowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna podmiotu i zasady współdziałania

§7

 1. Na czele podmiotu stoi Koordynator Centrum Rehabilitacji, któremu podlegają wszyscy pracownicy, a w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w imieniu Podmiotu.
 2. Na zewnątrz podmiot reprezentowany jest głównie przez Koordynatora na zlecenie Prezesa lub Członka zarządu
 3. Koordynator podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność
 4. Koordynator wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Podmiot nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Do wyłącznej dyspozycji Koordynatora zastrzega sobie:
  1. organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
  2. zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
  3. tworzenie zarządzeń wewnętrznych,
  4. reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
  5. zawieranie umów na usługi medyczne,
  6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego.
 6. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia prawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym.

§8
Struktura Podmiotu

Nazwa: Osteomedis-Centrum Rehabilitacji
Adres świadczenia usług: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza .Gierdzijewskiego 7, klatka 3, piętro I

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne składają się z następujących komórek organizacyjnych:

1.Pracownia fizykoterapii:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 001
Kod resortowy część VIII: 1312
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
2.Pracownia fizykoterapii dla dzieci:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 002
Kod resortowy część VIII: 1313
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
3. Pracownia kinezyterapii:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 003
Kod resortowy część VIII: 1314
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
4. Pracownia kinezyterapii dla dzieci:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 004
Kod resortowy część VIII: 1315
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
5.Gabinet Masażu:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 005
Kod resortowy część VIII: 1320
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
6.Gabinet Masażu dla dzieci:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 006
Kod resortowy część VIII: 1321
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3 i HC.2.9
7.Pracownia Krioterapii:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 007
Kod resortowy część VIII: 1318
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3
8.Pracownia Krioterapii dla dzieci:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 008
Kod resortowy część VIII: 1319
Kod resortowy część X: 33
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3
9.Poradnia dietetyczna:
Adres komórki organizacyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7,klatka 3
Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 009
Kod resortowy część VIII: 1870
Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3

§9

Zadania jednostek organizacyjnych i komórek podmiotu określa Rozdział II niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
Przebieg procesu udzielania świadczeń.

§10

 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podmiot realizuje świadczenia ambulatoryjne od poniedziałku do piątku oraz soboty. Szczegółowy harmonogram godzinowy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej znajduje na stronie internetowej www.osteomedis.pl
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości na bieżąco, po dokonaniu rejestracji. Podmiot przyjmuje pacjenta w ustalonym terminie według stworzonego harmonogramu. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Podmiot w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.

§11

 1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art.. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki Pacjenta

§12
Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.
 2. Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych do zastosowania w Podmiocie metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 4. Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

§13
Obowiązki Pacjenta

Do obowiązków Pacjenta, należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu,
 2. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie działania Podmiotu.
 3. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 4. Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych.
 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 6. Przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego oraz fizjoterapeuty
 7. Zachowywanie się w sposób nie zakłócający pracy Podmiotu, a także spokoju innych osób.
 8. Poszanowanie mienia Podmiotu.
 9. Współpraca z personelem Podmiotu w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia.

§14

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez zarząd spółki Osteomedis- Centrum Rehabilitacji Sp.z o.o.
 2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej,kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.

Podpisy:
Prezes zarządu:
Członek Zarządu:
Koordynator:

Załącznik nr.1 Cennik odpłatnych świadczeń

Za sporządzenie odpisu, kopii, lub wydruku dokumentacji medycznej, a także dowodu osobistego Osteomedis-Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o nie pobiera opłat.

MASAŻ

RODZAJ CENA
Masaż całościowy 60min 120 PLN
Masaż częściowy 30min 70 PLN
Masaż limfatyczny 30min 70 PLN
Masaż sportowy 60min 120 PLN
Masaż bańką chińską 30min 70 PLN

KINEZYTERAPIA

ĆWICZENIA CENA
Ćwiczenia grupowe 45min 25 PLN
Ćwiczenia na sali gimnastycznej 45min 50 PLN
Ćwiczenia indywidualne/instruktaż 45min 70 PLN

FIZYKOTERAPIA

ZABIEG CENA
Prądy TENS 18 PLN
Prądy interferencyjne 18 PLN
Prądy diadynamiczne 18 PLN
Elektrostymulacja 18 PLN
Prądy galwaniczne 18 PLN
Jonoforeza 18 PLN
Ultradźwięki/Fonoforeza 18 PLN
Pole magnetyczne 18 PLN
Laseroterapia 18 PLN
Krioterapia 18 PLN

ZABIEGI POJEDYNCZE

ZABIEG CENA
Konsultacja fizjoterapia/osteopatia 60 PLN
Osteopatia 45min 110 PLN
Terapia manualna 45min 110 PLN
PNF 45min 110 PLN
Terapia NDT-Bobath 60min (I wizyta) 110 PLN
Terapia NDT-Bobath 45min (kolejne wizyty) 100 PLN
Fala uderzeniowa SWT 60 PLN
Igłoterapia 20 PLN
Kinesiology Taping 40 PLN
Kinesiology Taping (wspomaganie terapii) 30 PLN

PAKIETY

RODZAJ PAKIETU ILOŚĆ ZABIEGÓW CENA
TERAPIA 45min (Osteopatia, terapia manualna, PNF) 5 500 PLN
MASAŻ 30min 10 650 PLN
MASAŻ 60min 5 500 PLN
MASAŻ 60min 10 1000 PLN
SPORT 1x 30min Terapii lub Masaż
1x ćwiczenia w sali gimnastycznej bez limitu czasu
2x zabieg z działu fizykoterapii
1 110 PLN
CIĄŻA/POŁÓG 1x 30min masaż relaksacyjny
1x terapia lub ćwiczenia indywidualne
1x Kinesiology Taping
1 130 PLN
FALA UDERZENIOWA 5 270 PLN

ZABIEGI POJEDYNCZE

Na zabiegi z fizykoterapii przy zakupie minimum 10 zabiegów 10%
Dla studentów po okazaniu legitymacji 10%
Dla seniorów i rencistów na zabiegi z fizykoterapii 20%